biography - watsaman rattanaram

Go to content

Main menu:

biography

ประวัติเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม  
พระประชาธรรมนาถ(ธรรมธร ไพรัตน์ ปํญญธโร)


สถานะเดิม: ชื่อ ไพรัตน์ นามสกุล มหาวิริโยธัย
เกิด วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๑๗
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๙/๒ หมู่ ๑๐ ต.ลางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
......................................................................................................................................


บิดาชื่อ นาย สิทธิชัย มหาวิริโย
มารดาชื่อ นางกิมเน้ย มหาวิริโย
......................................................................................................................................
บรรพชา - อุปสมบท เมื่อวันที่ ๔ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ณ วัดสมานรัตนาราม(ใหม่ขุนสมาน)
พระอุปัชฌาย์ พระครูสุทธาภิมุข (พระครูผิน) วัดสมานรัตนาราม(ใหม่ขุนสมาน)
พระกรรมวาจาจารย์ พระมหารุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน (พระศรีกิตติเมธี) วัดเทพนิมิตร
พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาสมโภช ธมมโภชโช (พระชลญาณมุนี) วัดอุทกเขปสีมาราม
......................................................................................................................................
หน้าที่การงาน-สมณศักดิ์
เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสมานรัตนาราม (ใหม่ขุนสมาน) พ.ศ.๒๕๔๖
รองเจ้าอาวาส วัดสมานรัตนาราม (ใหม่ขุนสมาน) พ.ศ.๒๕๕๓
เจ้าอาวาส วัดสมานรัตนาราม (ใหม่ขุนสมาน) ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
......................................................................................................................................
เป็น พระฐานานุกรม ที่ พระสมุห์ พ.ศ.๒๕๔๖
พระฐานานุกรม ที่ พระปลัด พ.ศ.๒๕๔๙
พระฐานานุกรม ที่ พระครูธรรมธร พ.ศ.๒๕๔๙
......................................................................................................................................
เป็น อาจารย์สอนธรรมศึกษา โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม
ครูสอนปริยัติธรรม วัดสมานรัตนาราม
กรรมการสอบธรรมสนามหลวง
พระกรรมวาจาจารย์
กรรมการขั้นพื้นฐานสถานศึกษา โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม
อาจารย์บรรยายธรรมในการปฏิบัติธรรม
......................................................................................................................................
งานด้านการเผยแพร่
๒๕๔๓ อุปถัมภ์ตั้งกองทุนนิธิธรรมทานทางการศึกษา และทุนอุปกรณ์ทางการศึกษา ปี ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน
๒๕๔๕ ริเริ่มโครงการปฏิบัติธรรม ปี ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน
๒๕๔๖ อุปถัมภ์ตั้งกองทุนการศึกษา และจ้างครูช่วยสอนประจำโรงเรียนวัดสมานรัตนาราม ปี ๒๕๔๖
......................................................................................................................................

 งานด้านการพัฒนา

๒๕๔๒ บูรณะพระปรางค์-บูรณะศาลาท่าน้ำ สร้างเขื่อนหน้าวัดตลอดแนวหน้าวัดริมน้ำ งป. ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๒๕๔๓ สร้างพระประธานหน้าวัด(ปางลีลาประทานพร) และปรับภูมิทัศน์หน้าวัด งป. ๑,๓๕๗,๑๐๐.- บาท

๒๕๔๔ สร้างอาคารโรงอาหารและปรับปรุงอาคารอนุบาล โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม งป. ๔๖๐,๔๐๐.- บาท บูรณะศาลาการเปรียญหลังใหญ่ (ชั้นล่าง) งป. ๑,๒๐๐,๕๐๐,- บาท

๒๕๔๕ บูรณะศาลาการเปรียญหลังใหญ่ (ชั้นบน) และสร้างห้องน้ำจำนวน ๑๐ ห้อง งป. ๒,๐๓๐,๕๐๐,- บาท

บูรณะศาลาตักบาตร-วิหารหลวงพ่อองค์ดำ งป. ๑๙๐,๘๐๐.- บาท

๒๕๔๗ บูรณะเมรุ- เปลี่ยนเป็นระบบเตาเผาไร้มลภาวะ งป. ๒,๒๐๐,๗๘๙.- บาท

๒๕๔๘ สร้างกฏิสงฆ์ ๓ หลัง จำนวน ๑๕ ห้อง,สร้างศาลาหอฉันท์ ๑ หลัง งป. ๓,๓๑๐,๒๘๘.- บาท

๒๕๕๑ บูรณะทาสี-อาคารเรียนโรงเรียนวัดสมานรัตนาราม งป. ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

สร้างอาคารเอนกประสงค์ งป. ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

สร้างศาลาสวดพระอภิธรรม ๑ หลัง งป. ๗๐๐,๐๐๐.- บาท

สร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา จำนวน ๑๐ ห้อง งป. ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ งป. ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

สร้างพระประธานอุโบสถ และพระบริวาร งป. ๓,๖๘๐,๐๐๐.- บาท

สร้างซุ้มประตูวัด งป. ๘๘๐,๐๐๐.- บาท

สร้างขยายพื้นที่เขื่อนหน้าวัด ตลอดแนวริมแม่น้ำหน้าวัด ๒๐๐ เมตร งป. ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

จัดซื้อที่ดิน จำนวน ๑๔ ไร่ เพื่อถวายเป็นที่ธรณีสงฆ์ขยายพื้นที่วัด เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมใช้งบประมาณในการจัดซื้อ งป. ๕,๔๐๐,๐๐๐.- บาท

สร้างเขื่อนตลอดหน้าวัด-ปรับภูมทัศน์ งป. ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

สร้างพระพิฆเนตรปางนอนองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

งป. ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

โรงพยาบาลวัดสมาน อยู่ในระหว่างก่อสร้าง


 
Back to content | Back to main menu